1. പാളയം

  1. നാ.
  2. സൈന്യം
  3. നഗരം
  4. കൂടാരം
  5. പട്ടാളക്കാരുടെ സമൂഹം
  6. പടവീട്, പട്ടാളം കിടക്കുന്നെടം. പാളയക്കാരൻ = പട്ടാളശിപായി
 2. പള്ളയം

  1. നാ.
  2. കുഴിക്കിണ്ണം, കയ്യും മുഖവും കഴുകാനുള്ള പാത്രം
  3. ക്ഷുദ്രദേവതയ്ക്കുള്ള നിവേദ്യം (കുഴിക്കിണ്ണത്തിൽവച്ചു നിവേദിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക