1. പാഴമ

  1. നാ.
  2. കൊള്ളരുതായ്ക, മോശത്തരം
 2. പഴമ

  1. നാ.
  2. കാലപ്പഴക്കം
  3. പഴയ ആചാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക