1. പാഴേ

    1. അവ്യ.
    2. വെറുതെ
  2. പഴേ

    1. അവ്യ.
    2. പഴയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക