1. പാവം1

  1. നാ.
  2. ദരിദ്രൻ
  3. സാധു
 2. പാവം2

  1. നാ.
  2. തിന്മ, ദുഷ്കൃത്യം
 3. പവം

  1. നാ.
  2. ചതുപ്പുനിലം
  3. മുറം
  4. ചാണകം
  5. ശുദ്ധി, ശുചീകരണം
  6. പതിർപിടിക്കുക, നെല്ലുചേറുക
 4. പവ്വം

  1. നാ.
  2. സമുദ്രം
 5. പൂവം

  1. നാ.
  2. ഒരിനം മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക