1. പാവകം

  1. നാ.
  2. കൊടുവേലി
  3. കുയുമ്പ
  4. വിഴാൽ
  5. മൂഞ്ഞ
  6. കുരങ്ങ്
  7. മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ
  8. ചേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക