1. പാവക1

  1. വി.
  2. ശുദ്ധമാക്കുന്ന
 2. പാവക2

  1. നാ.
  2. പരിശുദ്ധ
 3. പവാക

  1. നാ.
  2. ചുഴലിക്കാറ്റ്
 4. പേവാക്ക്

  1. നാ.
  2. ചീത്തവാക്ക്
 5. പാവകി1

  1. നാ.
  2. സരസ്വതി
  3. അഗ്നിയുടെ ഭാര്യ
 6. പാവകി2

  1. നാ.
  2. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
  3. സുദർശനൻ എന്ന മുനി
 7. പാവുക

  1. ക്രി.
  2. പാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക