1. പാവാറ്റുക

    1. നാ.
    2. തറിയിൽ നൂൽ നിരത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക