1. പാവേട

    1. നാ.
    2. ഒരു വൈദ്യഗ്രന്ഥം (പൂജ്യപാദൻ എന്ന ജൈനസന്ന്യാസി രചിച്ചത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക