1. പാവോട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. പാവിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക