1. പാശകരൻ

  1. നാ.
  2. യമൻ
 2. പുഷ്കരൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. സൂര്യൻ
  1. പുരാണ.
  2. വരുണൻറെ പുത്രൻ
  1. നാ.
  2. കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു ഗാന്ധാരരാജാവ് (ഭരതൻറെ പുത്രൻ)
  3. നളൻറെ ഒരു സഹോദരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക