1. പാശബന്ധകൻ

    1. നാ.
    2. പക്ഷികളെപിടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക