1. പാശുപതം

  1. നാ.
  2. കൊക്കുമന്താരം
  3. വെള്ളെരിക്ക്
  4. ഒരു ഉപനിഷത്ത്
  5. താർതാവൽ
  6. ശിവൻറെ ഒരു അസ്ത്രം (അർജുനനു സമ്മാനിച്ചത്)
  7. പാശുപതസിദ്ധാന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക