1. പാശുബന്ധകം

    1. നാ.
    2. യാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക