1. പാശ്ചാത്യ

    1. വി.
    2. പടിഞ്ഞാറുള്ള
    3. പിന്നീടുള്ള
    4. ഒടുവിലുണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക