1. പാഷണ്ഡ(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. വൈദികധരത്തിനു വിരുദ്ധനായിരിക്കുന്നവൻ, നാസ്തികൻ, മതവിരോധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക