1. പാഷാണി2

    1. നാ.
    2. അഹല്യ
  2. പഷ്ണി

    1. നാ.
    2. പട്ടിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക