1. പാഹാണി1

    1. നാ.
    2. കുന്തം
    3. വേൽ
    4. തൂക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് (ഇടക്കല്ല്)
    5. ഉടക്കുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക