1. പാഹി

    1. ക്രി.
    2. രക്ഷിച്ചാലും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക