1. പാർട്ടി

  1. നാ.
  2. കക്ഷി, സംഘം
 2. പറട്ട്

  1. നാ.
  2. അസഭ്യം, തെറി
  3. മോശപ്പെട്ടത്, തരം താണത്. (പ്ര.) പറട്ടുപറയുക = തെറിപറയുക. പറട്ടുചീര = കാട്ടു ചീര
 3. പാർട്ട്

  1. നാ.
  2. ഭാഗം, പങ്ക്
  3. (അഭിനയിക്കാനുള്ള) വേഷം
 4. പുറാട്ട്

  1. നാ.
  2. വിനോദം, മാച്ചാൻ കളി, കോമാളിത്തം
  3. നാടോടിനാടകങ്ങളിൽ വിദൂഷകൻറെ അഭിനയം
 5. പുറോട്ട്

  1. നാ.
  2. പുറവെട്ട്
 6. പൊറാട്ട്

  1. നാ.
  2. നേരമ്പോക്ക്
  3. (ഭാവം) നടിക്കൽ
  4. വിദൂഷകൻറെ അനുകരണം
  5. ഒരിനം നാടോടിക്കളി
 7. പറട്ട

  1. വി.
  2. കൊള്ളരുതാത്ത, തരം താണ
 8. പോർട്ട്

  1. നാ.
  2. തുറമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക