1. പാർഥിവി

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്മീദേവി
  3. സീത
 2. പാർഥിവ

  1. വി.
  2. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച
  3. രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക