1. പാർഥൻ

    1. നാ.
    2. അർജുനൻ. പാർഥസാരഥി = കൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക