1. പാർപ്പരം

    1. നാ.
    2. ക്ഷയരോഗം
    3. ഒരുപിടി അരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക