1. പാർശ്വം

    1. നാ.
    2. സമീപം
    3. ഭാഗം
    4. വശം
    5. വഞ്ചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക