1. പാർശ്വതഃ

    1. അവ്യ.
    2. അടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക