1. പാർശ്വതീയ

    1. വി.
    2. വശത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക