1. പാർശ്വവക്ത്രൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ. പാർശ്വവർത്തി = അടുത്തുനിൽക്കുന്നവൻ, സഹായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക