1. പാർശ്വാസ്ഥി

    1. നാ.
    2. വാരിയെല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക