1. പാർഷ്ണി

  1. നാ.
  2. വേശ്യ
  3. പുറം
  4. പിൻപട
  5. കുതികാൽ
  6. കുന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക