1. പാൽക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പാൽകറക്കുന്നവൻ
    3. പാൽ വിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക