1. പാൽമുതക്ക്

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക