1. പിംഗം

  1. നാ.
  2. പെരുങ്കായം
  3. എലി
  4. പോത്ത്
  5. ഇരുവേലി
  6. അരിതാരം
  7. ഒരു നിറം (മഞ്ഞയും ചെമപ്പും കൂടിയത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക