1. പിംഗകപിശ

    1. നാ.
    2. നരിച്ചീർ
    3. ഒരുതരം പാറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക