1. പിംഗലം

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. സ്വർണം
  4. കീരി
  5. ഇരുവേലി
  6. അരിതാരം
  7. പിച്ചള
  8. കുരങ്ങ്
  9. മനയോല
  10. ഗോരോചനയുടെ നിറം
  1. പുരാണ.
  2. വൈശ്രവണൻറെ നിധികളിൽ ഒന്ന്
  1. നാ.
  2. നത്ത് (ചെറിയ മൂങ്ങ)
  3. ഒരുജാതി പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക