1. പിംഗേശൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
  2. പിംഗാശൻ

    1. നാ.
    2. ഗ്രാമാധിപതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക