1. പിക

    1. നാ.
    2. പെൺകുയിൽ, കുയിൽപ്പേട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക