1. പികമൊഴി

    1. നാ.
    2. കുയിൽശബ്ദംപോലെ മധുരശബ്ദത്തോടുകൂടിയവൾ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക