1. പികയുക

    1. ക്രി.
    2. വട്ടം തിരിയുക, ചുരുളഴിയത്തക്കവണ്ണം എതിർവശത്തേക്കു കറങ്ങുക
    3. (ആല) പിരിയുക, പിണങ്ങിപ്പിരിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക