1. പിക്കറ്റിങ്ങ്

    1. നാ.
    2. ഓഫീസ്സിൻറെയും മറ്റും അകത്ത് ആളുകടക്കാതെ തടയുന്ന സമരമുറ, മറിപ്പുകിടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക