1. പിക്കു

    1. നാ.
    2. പിശക്, തടസ്സം, കുഴപ്പം
    3. പൊരുത്തമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക