1. പിചണ്ഡം

  1. നാ.
  2. വയറ്
  3. പശുവിൻറെ മുതുക്
  4. പശുവിൻറെ കാൽ
 2. പിചിണ്ഡം

  1. നാ.
  2. പിചണ്ഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക