1. പിചുലം

    1. നാ.
    2. നീർക്കാക്ക
    3. നീർക്കടമ്പ്
    4. കാഞ്ചിമരം
    5. പഞ്ഞി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക