1. പിച്ചക്കാശ്

    1. നാ.
    2. ഭിക്ഷകൊടുക്കുന്ന നിസ്സാര തുക
    3. ഭിക്ഷയെടുത്തുകിട്ടിയ ധനം. (പ്ര.) പിച്ചക്കാശു പിടിച്ചു പറിക്കുക, പിച്ചക്കാശിനു പണിയെടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക