1. പിച്ചച്ചട്ടി

    1. നാ.
    2. യാചകൻറെ പാത്രം (പ്ര.) പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ടുവാരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക