1. പിച്ചടം

    1. നാ.
    2. വെളുത്തീയം
    3. കാരീയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക