1. പിച്ചത്തരം, -നം

    1. നാ.
    2. അല്പത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക