1. പിച്ചള

    1. നാ.
    2. ഒരു ലോഹം, നവധാതുക്കളിൽ ഒന്ന് (ചെമ്പും നാഗവും കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയത്). (പ്ര,) പിച്ചളയാകുക = ലജ്ജിച്ചുപോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക