1. പിച്ചി1

  1. നാ.
  2. പിച്ചകം
 2. പിച്ചി2

  1. നാ.
  2. ഒരു പിശാചിക
  3. പിച്ചുള്ളവൾ, ഭ്രാന്തി
 3. പിച്ചി3

  1. -
  2. "പിച്ചുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം.
 4. കോക്കാം പീച്ചി

  1. നാ.
  2. ഗോഷ്ടി
  3. വ്യവസ്ഥയും ഭംഗിയുമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി
  4. കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക