1. പിച്ചൽ

  1. നാ.
  2. നുള്ളൽ
 2. പീച്ചൽ

  1. നാ.
  2. വയറിളക്കം
  3. (ദ്രാവകങ്ങൾ) ചീറ്റുക, തെറിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക