1. പിച്ഛില1

  1. വി.
  2. പാലുള്ള
  3. പശയുള്ള
  4. വഴുതുന്ന
 2. പിച്ഛില2

  1. നാ.
  2. ഇലവുമരം
  3. വലിയ വശളച്ചീര
  4. വയൽച്ചുള്ളി
  5. എരുമ
  6. അഗശി
  7. ഇരുവുള്മരം (കറുത്തത്)
  8. ഉറച്ച തൈര്
  9. വാർത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം
  10. സൂപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക