1. പിഞ്ചറ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ആഭരണം (അരയിൽക്കെട്ടുന്നത്)
  2. പഞ്ചർ

    1. നാ.
    2. ദ്വാരം, കീറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക